برچسب: خطای دید و توانایی مغز

خطای دید انقراض نینیو

خطای دید انقراض نینیو ، رسانه های اجتماعی را به چالش کشیده است!

خطای دید انقراض نینیو و عدد نقاط قابل مشاهده در آن، وابسته به محدودیت دید جانبی است، طوری که

Mobile Sliding Menu